1. Algemene informatie

1.1 Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en enigzins andere vorm van communicatie met Laadpaaladvies.com. Deze voorwaarden zijn terug te vinden op onze website: www.laadpaaladvies.com/voorwaarden.

1.2 Wanneer u een akkoord gaat met een te leveren dienst of product, verklaart u akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, privacyverklaring en disclaimer. Laadpaaladvies.com behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Algemene of enigszins andere voorwaarden van derden worden niet door Laadpaaladvies.com erkend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met Laadpaaladvies.com.

2. Levering

2.1 Wanneer de klant Laadpaaldvies.com de opdracht verstrekt tot levering van een laadpaal inclusief benodigde accessoires en te leveren onderdelen conform de opdrachtbevestiging, is de levertijd hiervan afhankelijk van de voorraad van derden. Deze levertijd wordt vooraf met de klant schriftelijk bevestigd na het bevestigen van de opdracht. Alle termijnen welke zijn genoemd vóór het bevestigen van de opdracht zijn indicatief.

3. Tarieven en aanbiedingen

3.1 Tarieven welke worden genoemd op een aanbieding gedaan door Laadpaaladvies.com zijn 14 dagen geldig na datum van opstellen. Na deze tijd is de gedane aanbieding ongeldig en dient de klant een nieuwe aanbieding, schriftelijk danwel mondeling, aan te vragen alvorens deze omgezet kan worden tot opdrachtbevestiging.

3.2 Laadpaaldvies.com levert ten alle tijden een schriftelijke aanbieding per e-mail. Op geen enkele wijze is een mondelinge overeenkomst bindend en/of leidend.

3.3 Alle tarieven genoemd in offertes, e-mails, tekstberichten, facturen of anderszins communicatie zijn in Euro.

3.4 Aanbiedingen van Laadpaaladvies.com zijn vrijblijvend, tenzij anders schriftelijk vermeld.

3.5 Alle eventuele aanvullingen, wijzigingen en/of afspraken zijn alleen van kracht indien deze schriftelijk zijn overeengekomen,

4. Uitvoering van installatie

4.1 Laadpaaladvies.com kan zorg dragen voor het installeren van de laadpaal op verzoek van de klant. De klant verklaart hierbij dat voor aanvang van de installatie er geen gebreken aan de installatie zijn welke achteraf de oplevering van de installatie kunnen beïnvloeden.

4.2 Een laadpaal kan alleen worden geïnstalleerd op een locatie welke voldoet aan de daarvoor geldende eisen en deze wordt aangesloten op een elektrotechnische installatie welke voldoet aan de daaraan gestelde eisen conform de wet- en regelgeving welke van toepassing en elke instructie redelijkerwijs verbonden aan een dergelijke installatie.

4.3 Voor de installatie van de laadpaal hanteren we geen vaste termijnen waarin dit gebeurt. Dit is mede afhankelijk van de technische voorzieningen en omstandigheden op locatie waar de laadpaal geïnstalleerd dient te worden en van de klant.

4.4 Eventuele wijzigingen of aanpassingen welke dienen te worden gemaakt ten behoeve van de oplevering van de installatie zoals overeengekomen, vallen wanneer niet meegenomen bij de opname op locatie, buiten de gestelde termijn.

4.5 Tevens zijn andere invloeden van buitenaf, zoals weersinvloeden van invloed op de termijn waarin de installatie kan plaatsvinden.

4.6 Laadpaaladvies.com zal altijd een separate groepenkast installeren, naast de reeds aanwezige groepenkast(en), mits schriftelijk anders overeengekomen.

4.7 De klant is verantwoordelijk voor het in het bezit hebben van de noodzakelijke toestemming(en), medewerking van de gebouweigenaar, vergunningen en enigszins elke andere toestemming welke benodigd is tot het overgaan van de plaatsing van een laadpaal. Laadpaaladvies.com is hierin ten alle tijden gevrijwaard.

4.8 De installatie en oplevering zal worden uitgevoerd door een installateur welke door Laadpaaladvies.com wordt ingeschakeld. Daarbij wanneer nodig met assistentie van kundige technici.

4.9 De klant staat in voor alle verstrekte informatie en de juistheid hiervan, zowel per e-mail als bij een fysieke bezichtiging. Offertes van laadpaaladvies.com zijn gebaseerd op deze informatie. Als tijdens het uitvoeren van de installatie blijkt dat deze informatie niet accuraat en/of juist is, komen alle bijkomende kosten ten laste van de klant.

4.10 Installatiekosten worden na het akkoord verklaren van de offerte door de klant niet meer gecrediteerd.

4.11 Laadpaaladvies.com zal altijd een vrije groep installeren voor de installatie van de laadpaal, mits schriftelijk anders overeengekomen.

4.12 Alle schades voorvloeiend uit de door de klant verstrekte informatie op wat voor manier dan ook, komen voor rekening en ter risico van de klant.

4.13 Bij werkbelemmering door oorzaken buiten de verantwoordelijkheid en bevoegdheid van Laadpaaladvies.com, zijn de hiervan bijkomende kosten ten laste van de klant welke apart in rekening worden gebracht.

4.14 Wijzigingen aan of annulering van reeds gemaakte afspraken conform de installatie, kunnen tot 4 werkdagen kosteloos worden gemaakt. Dit omvat de installatiekosten welke nog niet gemaakt zijn. Als blijkt dat er voor een betreffende installatie specifieke investeringen zijn gedaan komen deze kosten volledig ten laste van de klant. Wanneer de klant een afspraak conform de installatie minder dan 4 werkdagen wijzigt of annuleert, of de installateur kan de installatie niet doen omdat de klant niet aanwezig is of de nodige voorbereidingen zijn niet getroffen door de klant, hanteren we een vaste vergoeding van €300,00 excl. BTW voor reeds gemaakte kosten. Deze kosten komen bovenop de eventuele gemaakte kosten op het gebied van specifieke investeringen en advieskosten voor de installatie-opdracht.

4.15 Laadpaaladvies.com is op geen enkele manier dan wel wijze verantwoordelijk of aansprakelijk uit enige schade welke voortkomt uit een situatie waarin de klant zelf een installatie uitvoert of laat uitvoeren. Ook wanneer de klant zelf storingen tracht te verhelpen is Laadpaaladvies.com op geen enkele wijze verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor enige schade.

4.16 Tijdens de installatie wordt de gehele elektrotechnische installatie spanningsloos gemaakt. De klant dient hier rekening mee te houden en gepaste voorzorgsmaatregelen te treffen. Laadpaaladvies.com is op geen enkele manier dan wel wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor eventuele schade(s) welke ontstaan wanneer deze maatregelen niet of niet voldoende getroffen zijn.

5. Oplevering van installatie

5.1 Na het in gereedheid brengen van de installatie wordt deze opgeleverd conform een checklist. Deze wordt samen met de klant doorgenomen en ondertekend door de klant dan wel de persoon op locatie wie tekenbevoegd is. Tijdens de oplevering dient de klant eventuele geconstateerde gebreken welke voortvloeien uit de installatie van de laadpaal te melden. Deze gebreken worden genoteerd op de checklist/werkbon en worden in overleg met de klant binnen een redelijke termijn herstelt door de installateur.

5.2 De installatie en oplevering is door de klant geaccepteerd wanneer:

5.2.1 De checklist/werkbon is nagelopen en deze is ondertekend door de klant of een tekenbevoegd persoon uit naam de van klant.

5.2.2. De klant de laadpaal in gebruik heeft genomen alvorens de checklist/werkbon te tekenen.

5.3 Gebreken welke niet gemeld zijn door de klant gedurende de oplevering zijn geaccepteerd door de klant na tekenen van de checklist/werkbon.

5.4 Laadpaaladvies.com accepteert geen aansprakelijkheid voor de toegevoegde installatie door een door Laadpaaladvies.com ingeschakelde installateur. De dienstdoende installateur is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de toegevoegde installatie.

5.5 Wanneer door derden wijzigingen worden aangebracht aan de installatie, dan wel in een later stadium, vervalt elke aansprakelijkheid op de gehele installatie van de laadpaal.

5.6 Bij gebruik van een slimme laadpaal met backoffice systeem van derden, is Laadpaaladvies.com niet aansprakelijk dan wel verantwoordelijk voor eventuele storingen en/of schade welke ontstaat door derden.

5.7 Bij gebruik van een slimme laadpaal met GPRS functionaliteit (het gebruik van een SIM-kaart is hierbij noodzakelijk) dient een abonnementsdienst te worden afgesloten. Voor de werking van deze service is Laadpaaladvies.com niet verantwoordelijk of aansprakelijk.

6. Garanties

6.1 Wanneer Laadpaaladvies.com een laadpaal, accessoires en/of installatie levert op verzoek van de klant, staan wij in voor een deugdelijk product en/of dienst conform de overeenkomst en de in het aanbod vermelde specificaties.

6.2 Garanties komen te vervallen wanneer de klant zelf getracht heeft reparaties of mutaties aan een geleverd product of geleverde dienst uit te voeren of de geleverde producten en/of diensten zijn blootgesteld aan omstandigheden waar deze niet op berekend zijn conform de specificaties.

6.3 Toevoegingen op basis van software van derden (Smart Charging Hub) vallen onder de garantievoorwaarden van de desbetreffende partijen. Wij leveren deze toepassingen as is.

7. Betaling

7.1 Laadpaaladvies.com hanteert 100% betaling voorafgaande aan de levering en/of installatie, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Eventuele nacalculaties of extra gemaakte kosten dienen binnen een termijn van 14 dagen te zijn voldaan, tenzij anders overeengekomen.

7.2 Laadpaaladvies.com behoudt zich het recht om reeds gemaakte afspraken, leveringen en/of installaties te annuleren dan wel op te schorten wanneer de klant niet voldoet aan de gestelde betalingstermijn en/of afspraken. Alle eventuele kosten hieruit voortvloeiend komen ten laste van de klant.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Laadpaaladvies.com is geenszins aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan aan voertuigen of eigendommen van derden ontstaan door ondeugdelijk of verkeerd gebruik van geleverde producten en/of diensten.

8.2 Laadpaaladvies.com is geenszins verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor eventuele schade of gebreken ontstaan door werkzaamheden welke zijn uitgevoerd door externe partijen, zoals een installateur. Deze externe partij is ten alle tijden verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele schade of gebreken, wanneer blijkt dat deze schade of gebreken zijn ontstaan door toedoen van deze externe partij.